+31 (0) 562 44 20 56

Vragen? Bel ons!

+31 (0) 562 44 20 56

 

Whatsapp

+31 (0) 6 13 85 21 48

Algemene voorwaarden van Camping Wulp

 

 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen van Camping Wulp

 

Artikel 1: definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 • Vakantieverblijf: chalets, huisjes en dergelijke;
 • Ondernemer: Camping Wulp, die het vakantieverblijf aan de recreant ter beschikking stelt;
 • Recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat;
 • Mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven persoon/personen;
 • Derde: ieder ander persoon, niet zijnde de recreant en/of zijn mederecreant(en);
 • Informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over het gebruik van het vakantieverblijf, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;
 • Overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van het vakantieverblijf;
 • Annulering: de schriftelijk beëindiging door de recreant van de overeenkomst, vóór de ingangsdatum van het verblijf;
 • Personen: volwassenen en kinderen;

 

Artikel 2: inhoud overeenkomst

 • De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant ter beschikking een vakantieverblijf van het soort of type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.
 • De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat mederecreant(en) en/of derden die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie naleven.

 

Artikel 3: duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist. De aankomst- en vertrektijden staan vermeld op de bevestiging van de reservering.

 

Artikel 4: prijs en prijswijziging

 • De prijs wordt overeengekomen per week, per weekend of midweek op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld;
 • Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct op het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

 

Artikel 5: betaling

 • De recreant dient de betaling in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen met inachtneming van de afgesproken termijnen;
 • Uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de bevestiging dient een aanbetaling van 50% van de volledige huurprijs aan de ondernemer te zijn gedaan. Bij boeking binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huurprijs binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging aan de ondernemer te worden gedaan.
 • Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 • De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht. 

 

Artikel 6: annulering

 • Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:
  – Bij annulering binnen tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
  – Bij latere annulering 100% van de totale huurprijs
 • De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van de administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer, wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.
 • Annuleringen door de gast vanwege uitzonderlijke zaken (zoals een natuurramp of pandemie waaronder de coronacrisis) kunnen geen reden zijn voor tegemoetkoming in welke vorm dan ook. Evenementen die hierdoor niet plaats kunnen vinden zijn geen reden voor een annulering of een omboeking. Ook bij overmacht en voor maatregelen die zijn opgelegd door de overheid waardoor het verblijf  geen doorgang kan vinden. De kosten van het verblijf kunnen dan niet worden gerestitueerd.

 

Artikel 7: gebruik door derden

 • De overeenkomst is niet overdraagbaar aan derden.
 • Het gebruik van het vakantieverblijf door derden, zonder toestemming van de ondernemer, is niet toegestaan.
 • Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.
 • De recreant is voor derden, die in het vakantieverblijf verblijven zonder voorafgaande toestemming, de huur voor de volledige periode verschuldigd ongeachte de daadwerkelijke verblijfsduur. 

 

Artikel 8: voortijdig vertrek van de recreant

De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

 

Artikel 9: tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad

 • De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
 • Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derden de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven;
 • Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mederecreanten bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft;
 • Indien de recreant, ondanks de voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van het vakantieverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt.
  Indien de recreant, zonder voorafgaande toestemming van de ondernemer derden laat verblijven in het vakantieverblijf;
 • Indien de recreant meer personen in het vakantieverblijf laat verblijven dan maximaal is toegestaan.
 • Indien de recreant met jeugdgroepen in het vakantieverblijf verblijft.  Camping Wulp behoudt zich het recht voor om jeugdgroepen te weigeren of te verwijderen bij overlast.
  Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten;
 • Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat het vakantieverblijf is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.
 • De recreant blijft gehouden het overeengekomen tarief en eventuele schade te betalen.

 

Artikel 10: wet- en regelgeving

 • De ondernemer zorgt er te allen tijden voor dat het vakantieverblijf, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan het vakantieverblijf (kunnen) worden gesteld.
 • De recreant is verplicht alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor, door mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na leven.

 

Artikel 11: onderhoud en aanleg

 • De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
 • De recreant is verplicht het vakantieverblijf en de directe omgeving, gedurende de looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat te houden als waarin de recreant het heeft ontvangen.
 • Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, kappen, struiken te snoeien of enig ander activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.

 

Artikel 12: rookverbod

Het is in de vakantieverblijven verboden om te roken. Indien gewenst kunt u buiten roken.

 

Artikel 13: aansprakelijkheid

 • De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal op schade op zijn terrein, tenzij dit een gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
 • De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 • De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.
 • De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en), en/of derde(n), voor zover het gaat om schade aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend.
 • De ondernemer verplicht zich om na melding van overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

WEEKEND 21 juni tot 24 juni, vier persoons chalet, wegkant, € 300,00, incl. bedlinnen, excl. toeristenbelasting en administratiekosten

 

WEEKEND 28 juni tot 1 juli vier persoons chalet,  € 300,00, incl.. bedlinnen, excl. toeristenbelasting, administratiekosten

 

MIDWEEK 1 JULI TOT 5 JULI, vier persoons chalet, € 325,00 incl. bedlinnen,  excl. toeristenbelasting, administratiekosten

 

 

Bel, mail of app ons voor meer informatie